Uşak Ufuk
01 Ağustos 2021 Pazar
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
15 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI - 117
23 Mart 2020 Pazartesi 08:30

15 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI - 117

15 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI - 117

(Eğitim-Öğretim Amaçlı Kullanılmak 

üzere) 15 kalem Diş Sarf Malzeme alımı 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ

 

(Eğitim-Öğretim Amaçlı Kullanılmak üzere) 15 kalem Diş Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2020/147116

1-İdarenin

a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Kolej Sokak No:3 UŞAK MERKEZ/UŞAK

b) Telefon ve faks numarası : 2762212121/5821 - 2762212232

c) Elektronik Posta Adresi : dishekimligi@usak.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : (Eğitim-Öğretim Amaçlı Kullanılmak üzere) 15 kalem Diş Sarf Malzeme alımı işi. 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Cumhuriyet Mah. Kolej Sokak No:3 Merkez/UŞAK

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanması itibari ile 20 gün içerisinde Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin ilgili deposuna belirtilmiş olan mallar teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İhale Salonu Cumhuriyet Mah. Kolej Sokak No:3 Merkez/UŞAK

b) Tarihi ve saati : 30.03.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teklif edilen ürünlerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına/Ürün Takip Sistemine (TITUBB - ÜTS) kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan malzemelerin TİTUBB/ÜTS ’den Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. İstekliler bu belgeleri ihale dosyası içerisinde sunacaklardır. 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası//Ürün Takip Sistemine’ne (TİTUBB - ÜTS) kayıtlı olduğu belge ve teklif edilen sarf malzemelerin TİTUBB/ÜTS’de Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün (barkod) numaraları teklif ile birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste halinde verilecektir.

 İstekliler teklif edilen ürünlerin üretici/ithalatçı firması olmaması durumunda bayisi olduğunu gösterir UBB kayıtlı firma/bayi tanımlayıcı barkod numaralarını sunmak zorundadır. 

TITUBB/ÜTS mevzuatı kapsamı dışında teklif edilen ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair Sağlık Bakanlığı (İl Sağlık Müdürlükleri) tarafından onaylı belgeleri ihale dosyasında sunulması gerekmektedir. 

Adı geçen bilgi ve belgelerin sunulmaması veya yalnış sunulması durumunda ilgili kaleme verilen teklif geçersiz sayılacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-Teklif verecek firmalar Teknik Şartnamede belirtilen kalemlere uygun olan numunelerini ihale saatinden önce Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İhale Birimine teslim formu düzenleyip imzalı ve kaşeli şekilde teslim edeceklerdir. Kargo ile gönderilen numunelerin teslim formu zarar görmeyecek şekilde kargonun içine konulabilir. 

-Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup teklif edilen kalemlerin numunelerini teslim etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

-İhale teklif geçerlilik süresi sonuna kadar numunelerini dilekçe ile talep etmeyen firmaların numuneleri idarede kalacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Cumhuriyet Mah. Kolej Sokak No:3 Merkez/UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İLAN OLUNUR İL BSN.NO: 117

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.