Uşak Ufuk
12 Haziran 2021 Cumartesi
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
AKARYAKIT ALIMI-445
16 Aralık 2019 Pazartesi 08:30

AKARYAKIT ALIMI-445

2020 YILI TAŞIT TANIMALI OTOMASYON SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALIMI
2020 YILI TAŞIT TANIMALI OTOMASYON SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALIMI
UŞAK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Taşıt Tanımalı Otomasyon Sistemi ile Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/652525
1-İdarenin
a) Adresi:ÜNALAN MAH. ATATÜRK BUL. 102 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası:2762231270 - 2762120934
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@usakozelidaresi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:
Akaryakıt Alımı Kurşunsuz Benzin - 8500 Litre Motorin - 2500 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Akaryakıt: Yüklenici tarafından; yüklenicinin veya bayisi olduğu Uşak Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yer alan taşıt tanımalı otomasyon sistemi bulunan en az iki adet akaryakıt istasyonundan ihtiyaca göre Uşak İl özel İdaresinin belirleyeceği araçlara alınacaktır. İdare ihale ettiği akaryakıt ürünleri için herhangi bir ürünü veya tamamını gerekli ulusal marker kontrolünü yaptırarak istediği zaman dökme olarak ta ambarına alabilir.
c) Teslim tarihi:sözleşmeden itibaren 12 aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:İl Özel İdaresi Sosyal Tesisler Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati:23.12.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale tarihinde geçerli bulunan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter tastikli suretini,
b) İstekli bir Akaryakıt Pazarlama Kuruluşunun Bayii ise; Akaryakıt Dağtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair ihale tarihinde geçerli bulunan tek elden satış sözleşmesini ve Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale tarihinde geçerli olan istasyonlu bayilik belgesinin aslını veya noter tastikli suretini teklif zarfında sunacaktır.
c)İstekli Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayii ise;Sözleşme süresince idareninin hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını Ülke genelinde mevcut bulunan Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Taşıt Tanıma Otomasyon Sistemli tüm akaryakıt istasyonlarından karşılayabileceğine dair bağlı bulunduğu dağıtım şirketi yetkilisince destekleyeci yazılı belge ile istasyonların yer aldığı  harita veya isim veya adreslerinin bulunduğu listeyi teklif zarfında sunacaktır.
d)İstekli Uşak İli  Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yer alan Taşıt Tanıma Otomasyon Sistemli akaryakıt istasyonlarından akaryakıt alabileceği toplamda en az 2 (iki) adet akaryakıt istasyonun bulunduğuna dair istasyonların isimleri ve açık adresleri yazılı belgeyi teklif zarfında sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.