Uşak Ufuk
20 Haziran 2019 Perşembe
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Asfalt Ürünleri Bitüm Nakliyesi
10 Aralık 2018 Pazartesi 08:30

Asfalt Ürünleri Bitüm Nakliyesi

Asfalt Ürünleri Bitüm Nakliyesi

Asfalt Ürünleri Bitüm Nakliyesi 

Hizmet Alımı işi

UŞAK İL ÖZEL İDARESİ YOL VE

 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Asfalt Ürünleri Bitüm Nakliyesi Hizmet Alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/630476

1-İdarenin

a) Adresi : ÜNALAN MAH. ATATÜRK BUL. 102 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK

b) Telefon ve faks numarası : 2762231270 - 2762120934

c) Elektronik Posta Adresi : ihale@usakozelidaresi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Tür:Hizmet Nitelik:Nakliye işi Miktar: 4500 ton 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Aliağa Tüpraş rafinerisinden Uşak İl Özel İdaresinin merkez Kaşbelen köyü mevkiindeki asfalt şantiyesine nakliyesi yaptırılacaktır.

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 300(üç yüz) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Uşak İl Özel İdaresi Sosyal Tesisler Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 02.01.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1- İstekliye ait asfalt ürünü taşıyacak tanker ve dorselerstandartlara uygun şekilde izolasyonlu olacaktır. Firmaya ait en az 5 adet kendi öz malı 2013 model ve üstü tanker ve/veya çekicilere sahip olması gerekmektedir. Kapasiteleri en az 20-25 ton olan tüm araçlar ADR mevzuatına uygun olacaktır. İdare isterse ilave malzemey ihtiyaç duyduğunda firmadan ilave tanker isteyecektir.

2- Asfalt nakliyesi yapılan araçlar üzerinde uydu bağlantılı "araç takip sistemi" kurulu olacak ve bitum işinin başlamasından itibaren işin bitimine kadar faal halde bulunmasından yüklenici sorumlu olacaktır. Araç takp sisteminin çalışmaması halinde ve/veya sisteme dahil olmayan araçlar ile kesinlikle bitümlü malzeme nakli yaptırılmayacaktır. Araçların izlenmesi sırasında oluşacak her türlü olumsuzluklar veya arızalar derhal İdaremize bildirilecektir.

3- İsteklinin bu işle ilgili Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi,  K–1 veya C-2  taşıma yetki belgesi (araç plakalarını gösterir şekilde) olacaktır.

4-Asfalt  malzemesi taşıyacak tankerlerin ruhsatlarının aslını veya idarece aslı gibidir yapılarak  ibraz edilmesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Tüm asfalt ve petrol ürünleri nakliyesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü (İhale dokümanı, doküman bedeli Uşak Ziraat Bankası Merkez Şubesi İl Özel İdaresi TR210001000256363568196193 IBAN nolu hesabına yatırıldıktan sonra İdarenin adresinden satın alınabilir) adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  İL. BSN. NO: 1030

 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ