Uşak Ufuk
19 Şubat 2019 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI
12 Temmuz 2018 Perşembe 08:30

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

 

 

 

                                                 GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

 

 

 

DOSYA NO: 2016/14-SATIŞ

 

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün;

TAPU KAYDI: Uşak ili, Sarayaltı Mah. 466 ada, 43 parselde kayıtlı toplam 679,00m2. avlulu, kargir, iki katlı atölye ve müştemilatın oluşan gayrimenkulün 1/8 Hisse Payı.

 

İMAR DURUMU: Gayrimenkul Küçük Sanayi Alanında kalmaktadır, ancak ikinci Etap Kentsel Yenileme Alanında kaldığından, imar yönünden şu an yapılaşmaya izin verilmemektedir

 

ÖNEMLİ ÖZELLLİKLERİ: Taşınmaz  Uşak İli, Merkez İlçesi, Sarayaltı Mah. Yıldırım Beyazıd Cad. No:57 - UŞAK adresinde, Uşak ili, Sarayaltı Mah. 466 ada, 43 parselde kayıtlı toplam 679,00m2. avlulu, kargir, iki katlı atölye ve müştemilatından oluşmaktadır. Taşınmaz 679,00m2. Arsa olup, üzerine 600m2. Betonarme olarak inşa edilmiş iki katlı, üzeri çelik çatılı, 40-50 yıllık fabrika binasıdır. Bina şu anda kullanılmamakta ve atıl durumdadır. Binada yıpranma payı %50 olarak belirlenmiştir. Taşınmaz merkezi bir yerde bulunmaktadır. Önünden dokuz sele deresi geçmektedir. İkinci etap kentsel çalışma alanındadır. Merkezine yakın ve gelişen bir bölgesindedir.

 

MUHAMMEN BEDELİ: 120.656,25TL dir (1/8 Hisse payı değeri)

 

SATIŞ ŞARTLARI:

1-) 1.açık artırma 01.08.2018 günü, saat: 10:40 – 10:50 arasında Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı No:164 UŞAK adresinde Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binasının 3.Katı Toplantı Salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada teklif edilen en yüksek bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’i ve takip masrafını ve varsa rüçhanlı alacakların tutarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 08.08.2018 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayiç değerin %40 + takip masrafını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte takip masraflarını da geçmesi şarttır. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

2-) Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u (9.049,22TL.)pey akçesinin 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde.  Nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak ve bankaya MOSİP - OBT - SSK İCRA TAHSİLATI GEÇMİŞ DÖNEM menüsünden, kendi TC. Numarası veya Vergi Numarası ile yatırıp, açıklama kısmına ise paranın ilgili satış dosyasının teminatı olarak yatırıldığının yazdırılması ve dekontunu satıştan önce komisyona vermeleri zorunludur. Elden Nakit olarak teminat alınmayacaktır.

 

 

3) Satışa iştirak edecekler; yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve fotokopilerini ibraz edeceklerdir.

4) Satışa çıkarılan gayrimenkul mallar mevcut durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcıların gayrimenkul malları yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edilir.

5) İhalenin feshi davası açanların süresi içerisinde dosyamıza derkenar sunmaları zorunludur, derkenar sunulmaması halinde müteakip işlemlere devam edilecektir.

6-) Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

7-) Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV, gayrimenkul tahliye ve teslim işlemi ve masrafı alıcıya aittir.

8-) Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

9-) Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

10-) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle gayrimenkulün satışına kadar Müdürlüğümüz İcra Takip haciz ve Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

11-) Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup %5 faizi ile tahsil olunur.  İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur.

12-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

13-) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2016/14-SATIŞ takip dosyası ile İl Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları,

14-) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,

            İlan olunur. 

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ