Uşak Ufuk
03 Aralık 2020 Perşembe
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:30

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO : 2016/12-SATIŞ

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün;

TAPU KAYDI : Uşak İli, Merkez İlçesi, Dikilitaş Mah. 3339. Ada, 12 parselde kayıtlı toplam 279,00m2. Arsanın 1/2 hisse payı.

 

İMAR DURUMU :  İmar planı içerisinde, bitişik nizamda 2 katlı inşaata müsadeli.

 

ÖNEMLİ ÖZELLLİKLERİ : Taşınmaz Uşak İli, Merkez İlçesi, Dikilitaş Mah. 3339. Ada, 12 parselde kayıtlı, Çıldır Sokakta bulunan toplam 279,00m2 arsanın, 1/2 hisse payı olan 139,50m2.lik kısmıdır. Hükümet Konağına kuş uçumu 2.500m. Uşak Belediyesine kuş uçumu 2300m. Kuzey Çevre yoluna 150m. Mesafededir. İmar planı içerisinde olması, Kuzey yoluna yakınlığı ve gelişen bir bölgede olması avantajları, Kent merkezinin kuzeyinde ve merkeze uzak olması dezavantajıdır. 

 

MUHAMMEN BEDELİ : 27.900,00TL dir

 

SATIŞ ŞARTLARI :

1-) 1.açık artırma 16.09.2019 günü, saat : 10:00 – 10:10 arasında Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı No:164 UŞAK adresinde Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binasının 3.Katı Toplantı Salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada teklif edilen en yüksek bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’i ve takip masrafını ve varsa rüçhanlı alacakların tutarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla  23/09/2019  günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayiç değerin %40 + takip masrafını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte takip masraflarını da geçmesi şarttır. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

2-) Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u (2.092,50TL.).  pey akçesinin 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu. Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak veya bankaya MOSİP - OBT - SSK İCRA TAHSİLATI GEÇMİŞ DÖNEM menüsünden, kendi TC. Numarası veya Vergi Numarası ile yatırıp, açıklama kısmına ise paranın ilgili satış dosyasının teminatı olarak yatırıldığının yazdırılması ve dekontunu satıştan önce komisyona vermeleri zorunludur. Veya teminat satış başlamadan önce müzayedesalonunda tutanak ile, nakit olarak satış komisyonuna elden de verilebilecektir.

3) Satışa iştirak edecekler; yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve fotokopilerini ibraz edeceklerdir.

4) Satışa çıkarılan gayrimenkul mallar mevcut durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcıların gayrimenkul malları yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edilir.

5) İhalenin feshi davası açanların süresi içerisinde dosyamıza derkenar sunmaları zorunludur, derkenar sunulmaması halinde müteakip işlemlere devam edilecektir.

6-) Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

7-) Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV, gayrimenkul tahliye ve teslim işlemi ve masrafları alıcıya aittir.

8-) Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

9-) Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

10-) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle gayrimenkulün satışına kadar  Müdürlüğümüz Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

11-) Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup %5 faizi ile tahsil olunur, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü  Hakkında Kanun Hükmüne göre Sosyal güvenlik  İl Müdürlüğünce tahsil olunur.

12-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık  olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

13-) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2016/12-SATIŞ dosya numarası ile İl Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları gerekmektedir.

14-) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçipte tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.