Uşak Ufuk
23 Mart 2019 Cumartesi
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
12 Kasım 2018 Pazartesi 08:30

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
UŞAK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Pide, Ayran Hazırlanması, Dağıtımı ve Servisi Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası:2018/560869
1-İdarenin
a) Adresi:İSLİCE MAHALLESİ İSMET PAŞA CAD 3 64200 UŞAK MERKEZ/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası:2762214000 - 2762275671
c) Elektronik Posta Adresi:sosyalyardimisleri@usak.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:
25.000 adet Kıymalı Pide 25.000 adet Ispanaklı Pide 50.000 adet Ayran Hazırlanması, Dağıtımı ve Servisi Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde
c) Teslim tarihi:01.01.2019 tarihinde işe başlanacak olup ürünler, 12 ay süre boyunca (31.12.2019 tarihine kadar) günlük ihtiyaca göre peyder pey teslim alınacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Uşak Belediyesi-İslice Mh. İsmetpaşa cad. No:3 UŞAK
b) Tarihi ve saati:03.12.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
  1. ***PİDE SALONUNUN MESAFESİ***: İsteklilere ait pide salonu , Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü' ne (İslice Mh. İsmetpaşa Cad. No: 3 Merkez/UŞAK) en fazla 10 (On) km uzaklıkta olmak zorundadır. Bu şartın kontrolü için adres veya ada/pafta/parsel bilgilerinden yararlanılacaktır. Bu sebeple İsteklinin Uşak Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmiş olan "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" nın aslını/aslına uygunluğu noterce veya idarece onaylı suretlerini teklif zarfı içinde sunmaları zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şubesi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ