Uşak Ufuk
24 Kasım 2020 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İHALE İLANI
12 Temmuz 2019 Cuma 08:30

İHALE İLANI

İHALE İLANI

 

İHALE İLANI

 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİR EYLÜL YERLEŞKESİ 189 KALEM MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi 189 Kalem Muhtelif İnşaat Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/314643

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İzmir Yolu Üzeri 8. Km. Pk:64200 Merkez/UŞAK 64200 UŞAK MERKEZ/UŞAK

b) Telefon ve faks numarası

:

2762212211 - 2762212212

c) Elektronik Posta Adresi

:

yapi@usak.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

189 kalem muhtelif inşaat malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasıyla beraber yüklenici, Özel Teknik Şartnamede belirtilen malzeme numunelerini 5 iş günü içerisinde İdarenin onayına sunacaktır. Malzeme onayı için idareye en fazla 2 defa malzeme listesi sunulabilir. Yüklenici; malzemeleri, numunelerin İdarece onayından itibaren 20 gün içinde işyerine teslim edecektir. İdarenin muayene kabul komisyonundaki elemanları gerek görürse; yüklenici malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşa tahkikini yaptıracak ve sonuçlarını idarenin onayına sunacaktır. Onay verilmeyen malzeme kesinlikle teslim alınmayacak, onay verilen malzeme ile süresi içinde değiştirilecektir.İşin süresi numunelerin idarece onayından itibaren 20 (yirmi) gündür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü Rektörlük Hizmet Binası 2.Kat 205 Nolu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

29.07.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü Rektörlük Hizmet Binası-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (posta veya kargo ile gönderimlerde)evrak kayıt 2.Kat oda no: 202/Elden tekliflerin teslim edilmesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2.Kat 205 Nolu Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.