Uşak Ufuk
20 Ekim 2021 Çarşamba
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İHALE İLANI - DERBENT KÖYÜ - 198
14 Temmuz 2020 Salı 08:30

İHALE İLANI - DERBENT KÖYÜ - 198

İHALE İLANI - DERBENT KÖYÜ - 198

T.C.

UŞAK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 

İhale İlanı

 

       Uşak-Banaz-Derbent Köyü sınırları içerisinde kalan AR:2017/64/01 ruhsat nolu jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahanın, terk edilen 1.272,88 hektar kısmı, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.maddesinin 2.bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli

Uşak

İlçesi

Banaz

Mahalle/Köyü

Derbent Köyü

Yüzölçümü

1.272,88 ha

İhale Taban Bedeli

44.000,00_TL

Geçici Teminat Miktarı (%3)

1.320,00_TL

İhale Tarihi ve Saati

28/07/2020 – 14.00

İhale Yeri

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

Paftalar: Uşak K23d1-K23d2

                  

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

724760

726440

735580

727500

727000

Yukarı (X)

4284700

4290735

4290840

4290100

4285400

 

 

 

 

 

 

 

6.NOKTA

 

Sağa (Y)

736064

 

Yukarı (X)

4287384

 

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler;

Gerçek Kişiler için;

 1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,
 2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,
 3. Onaylı imza sirküleri,
 4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir belge,
 6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,
 7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN NO: TR33 0001 0002 5636 3568 1961 93 nolu IBAN hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,
 8. İhale dokümanının alındığına dair 100,00_TL’lik makbuz (İhale dokumanı bedeli, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden temin edilebilir.)

Tüzel Kişiler için;

 1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
 2. Şirketin, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.maddesi 2.fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname, 
 3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı),
 4. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,
 5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,
 6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,
 7. İhale dokümanının alındığına dair 100,00_TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden temin edilebilir.)

 

       İhale katılacak istekliler, gerekli belgeleri ihale günü en son saat 10:00’a kadar Uşak İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna, ihale günü saat 10.00’a kadar ulaşmış olmak şartıyla gönderebilirler.

 

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

İlan Olunur.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.