Uşak Ufuk
24 Ekim 2021 Pazar
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İHALE İLANI-MAKİNA SATIN ALINACAKTIR
16 Ekim 2020 Cuma 08:30

İHALE İLANI-MAKİNA SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI-MAKİNA SATIN ALINACAKTIR

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ...

MAKİNA SATIN ALINACAKTIR

UŞAK E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ DERİ KONFEKSİYON ATÖLYESİ 6 KALEM MAKİNA DEMİRBAŞ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/549029

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

MUHARREMŞAH MAHALLESİ HACIMSULTAN CADDESİ 2 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK

b) Telefon ve faks numarası

:

2762340234 - 2762340233

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 KALEM MAKİNE VE DEMİRBAŞ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

UŞAK E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ DERİ ATÖLYESİ

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme İmzalanmasına müteakip 90 takvim günü içerisinde makine teçhizat parkuru komple kurulup çalışır vaziyette teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü İhale SalonuMuharremşah Mahallesi Hacımsultan Caddesi No:2 UŞAK

b) Tarihi ve saati

:

09.11.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Alımı gerçekleştirilecek  Makine ve Demirbaşlar için

Teklif veren firmaların ithalatçı belgesi olmaması durumunda ise, makine ve demirbaş temin edilecek ithalatçı firmanın ithalatçı belgesi ile birlikte teklifi sunan firmanın ithalatçı firmaca yetkili kılındığına dair yetki belgesinin ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Alım sonrası en az 1 yıl servis bakım onarım hizmeti ile yedek parça tedariki yükleneci firma tarafından garanti kapsamında sağlanacaktır.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Alımı yapılacak makinelerin yayımlamış olan CE İşareti Yönetmeliği kapsamında standartlara uygun alınmış CE veya AT Uygunluk beyanı belgelerinin mal teslimi aşamasında Türkçe tercümeleri ile birlikte sunulması zorunludur.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhale aşamasında şartname gereği istenilen evsafta alınacak demirbaşların özelliklerini gösteren katalog veya ürün özelliklerini gösteren belgeler Türkçe veya Türkçe Tercümesi ihale dökümanı kapsamında istenecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Muharremşah Mahallesi Hacımsultan Caddesi No:2 UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (Atmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.