Uşak Ufuk
16 Temmuz 2019 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
işçilere yemek
11 Ekim 2018 Perşembe 08:30

işçilere yemek

Toplu İş Sözleşmesinin 53 Maddesine İstinaden Belediye İşçilerine Yemek Verilmesi Hizmet Alımı// Uşak Belediyesi insan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü

Toplu İş Sözleşmesinin 53 Maddesine İstinaden Belediye İşçilerine Yemek Verilmesi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir ihaleye İlişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası : 2018/498979

1-İdarenin

a) Adresi: ISLICE MAHALLESI ISMETPASA CAD. 3 64100 MERKEZ UŞAK MERKEZ/UŞAK

b) Telefon ve faks numarası: 2762214000 - 2762275671

c) Elektronik Posta Adresi: insankaynaklan©usak.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi:  https //ekap kik gov tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği. turu ve miktar: Toplu İş Sözleşmesinin 53. maddesine istinaden Belediye İşçilerine 1 öğün bedeli 16.67 TL (On Altı Türk Lirası Altmış Yedi Kuruş) baz alınarak 48.558 (Kırk Sekiz Bin Beş Yüz Elli Sekiz) Öğün Yemek Verilmesi Hizmet Alımı 

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokumanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Belediye Sınırları Ve Mücavir Alan İçersinde

c) Süresi: İşe başlama tarihi 15 12 2018. işin bitiş tarihi 14.12.2019 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Uşak Belediyesi-İslice Mh ismetpaşa cad. No 3 UŞAK

b) Tarihi ve saati: 01 11 2018 - 11 00

4 İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4 1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4 1.2.1 Gerçek kişi olması halinde. noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde. ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bır Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4 1 3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4 1 4 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4 1 5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4 1 6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimim göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ()dağına aıt olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler Idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.3.1. Iş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul İşlemleri tamamlanan ve teklif edıle bedelin yüzde 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik urun deneyim belgesi.

4.4 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler'

4 4.1 Yemek imalatı, yemek dağıtımı, yemek servisi ve yemek hizmeti temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına gore belirlenecektir.

6 İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1 İhale doküman., idarenin adresinde görülebilir ve 59 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak Belediyesi Malı Hizmetler Müdürlüğü ihale Şubesi adresinden satın alınabilir.

7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokumanın' satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur

8 Teklifleri ihale tarih ve saatine kadar Uşak Belediyesi Malı Hizmetler Müdürlüğü İhale

Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 İstekliler tekliflerini Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ıle bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede. işin tamamı için teklif verilecektir

10 İstekliler teklif ettikleri bedelin °/03'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür

12 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLAN OLUNUR. İL BSN. NO: 769

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ