Uşak Ufuk
22 Mayıs 2019 Çarşamba
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KİRAYA VERİLMESİNE AİT İLAN
19 Kasım 2018 Pazartesi 08:30

KİRAYA VERİLMESİNE AİT İLAN

BELEDİYEMİZE AİT LOJMANLARIKİRAYA VERİLMESİNE AİT İLAN

Mülkiyeti Ulubey Belediye Başkanlığı'na ait olan, Uşak ili, Ulubey ilçesi. Aşağı Mahallesinde bulunan Belediye Lojmanlarının ihale onay belgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde ile 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

İLİ : Uşak

İLÇESİ : Ulubey

MAHALLE : Aşağı Mahalle

SOKAK/CADDDE : Saffet Arıkan Bedük Caddesi CİNSİ : Lojman

MUHAMMEN BEDEL : 150,00 TL(Aylık)

GEÇICI TEMİNAT : 162,00 TL

(Bu bedel muhammen bedelin %3'üdür.) İHALE TARİH VE SAATİ : Ektedir.

TAŞINMAZLARIN MEVCUT DURUMU : Lojman

I-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar, Ulubey Belediyesi Başkanlık Makamının 12.11.2018 tarih ve M.64.3.ULU.0.10.00.00/ 1276 sayılı yazısı, Belediye Başkanlığı'nın 12.11.2018 tarih ve 1276- 1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287 sayılı ihale onay belgelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde;

Il- ihale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aşağı Mahalle Gürsel Caddesi No:13 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Toplantı Odasında toplanacak olan ihale Komisyonunca yapılacaktır.

III- İstekli:er ihale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 saatleri arasında Aşağı Mahalle Gürsel Caddesi No:13 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Yazı işleri Müdürlüğünde görebileceklerdir.

IV- ihaleye katılabilmek için istenilen belgeler; 

a) Gerçek kişiler;

1 -Nüfus cüzdanı (fotokopi) 2-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. Ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)

3-Imza beyannamesi. (Aslı veya noter onaylı)

4-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

5-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [Ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.] (Aslı)

6-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Ulubey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı)

7-Tebligat için adres beyanı, (Aslı)

8-Vekil var ise vekaletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

9- İhaleden yasaklı olmadığına dair belge (Aslı) (Emniyet Müdürlüğünden alınacaktır.) Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

b) Tüzel kişiler ise;

1- Oda kayıt belgesi, (Tüzel kişiler için zorunludur, hanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır ) (Aslı)

2-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)

3-Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve varsa vekiline ait/ %50 -%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı)

4-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

5-Tebligat için adres beyanı (Aslı)- (İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

6-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge (ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.] (Aslı)

7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Ulubey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)

8- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)

9- ihaleden yasaklı olmadığına dair belge (Aslı) (Emniyet Müdürlüğünden alınacaktır.) Not; Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

V- Oda belgesi, ticaret sicil gazetesi ve sabıka belgelerinin sunuluş şekli;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1- Gerçek kişi olması halinde, oda belgesi zorunlu değildir. Oda belgesinin olması durumunda kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1- Gerçek kişi olması halinde, kendisinin varsa vekilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ıle tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli ımza sirküleri.

c) Sabıka belgesi;

1- Gerçek kişi olması halinde kendisinin varsa vekilinin,

2- Tüzel kişi olması halinde, Şirketin hakim ortağının, şirket müdürü, varsa vekiline ve %50 - %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesini belirtileri şekilde sunacaklardır.

VI- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

VII- Kira ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca Halde layık görülmemesi halinde ihale tekrarı 05.12.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

TEL O 276 716 10 20 — O 276 716 11 13 / FAKS O 276 716 25 22

ADRES Aşağı mahalle Gürsel Caddesi No:13 Ulubey Belediye Başkanlığı ULUBEY /UŞAK // il. bsn.984

 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ