Uşak Ufuk
23 Temmuz 2019 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
LABORATUVAR VE HASTA TAŞIMA
10 Ocak 2019 Perşembe 08:30

LABORATUVAR VE HASTA TAŞIMA

LABORATUVAR VE HASTA TAŞIMA

LABORATUVAR VE HASTA TAŞIMA 

HİZMETİ ALINACAKTIR 

UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK

 BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

 

PUAN KARŞILIĞI TIBBİ GENETİ K TESTLERİ HİZMETİ, REAL-TİME PCR CİHAZI HİZMETİ VE DİYALİZ HASTA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası : 2018/689011

1-İdarenin

a) Adresi : : Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 64100 MERKEZ/UŞAK

b) Telefon ve faks numarası : 2762270034/254-219 - 2762242418 

c) Elektronik Posta Adresi : usak.maliisler@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : : 23 Aylık Toplam 1.556.910 Puan 3 kısım Laboratuvar Hizmeti ve 400.000 Km. 1 Kısım Diyaliz Taşıma Hizmeti

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman, içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

c) İşin süresi: işe başlama tarihinden itibaren 23(yirmi üç) aydır

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer :Uşak il Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu, Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sk. No:12 Merkez/UŞAK 

b) Tarihi ve saati : 02.02.2019 - 10:00

4. Ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ye ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1.. 2. ve 3. Kısımlara (Tıbbi Genetik Testleri Hizmeti, Kan Gazı Laboratuvar Hizmeti ve Real-Time Per Cihazı Hizmeti) Teklif Verecek istekliler Teklif edilen ürünler TİTUBB (Türkiye ilaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) kayıt belgesine haiz olmalı ve TiTUBBida veya ÜTŞ'ıle "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır." ibaresi bulunmalıdır ve bu husus ihalede de belgelendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı onay tarihi en geç ihale tarihi itibari ile olmalıdır. Teklif veren isteklilere verilmiş yetki belgesi de teklife eklenecektir. (TITUBB veya CTS bayi bilgi forma) T.C. Sağlık Bakanlığı ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt zorunluluğu bulunmayan ürünler için üretici firma veya ithalatçı firmanın y:önetmelik kapsamında olmadığına dair beyanı ya da resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösteren belgenin sunulması halinde T1TUBB veya ClTS've kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır. Firmalar teklif ettikleri malzemelere ait Marka, UBB numaralarını birim fiyat teklif cetvelinde veya ekli bir listede belirteceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi ve imza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar; gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmi alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip olduğına ait olması halinde. ticaret ‘e sanayi odası tic;ret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye dogru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1., 2. ve 3. Kısımlara (Tıbbi Genetik Testleri Hizmeti, Kan Gazı Laboratuar Hizmeti ve Real-Time Pcr Cihazı Hizmeti) Teklif Verecek İstekliler için;

* Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. ihale dosyasının başına ayrıntılı içerik listesi konmalıdır. Bu cevaplar " marka

model analiz cihaz

ı ve kiti teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif 

veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal doküman; ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenen teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifleri reddedilecektir.

* Cihaz ve kit ile ilgili teknik şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu tüm teknik dokümanlar ve katalog, teknik literatür vb. ihale dosyasında sunmalıdır.

I. Kısıma (Tıbbi Genetik Testleri Hizmeti) Teklif Verecek İstekliler için;

* Teklif şartnamenin D.1. maddesinde belirtilen; Moleküler karyotiplemeyi gerçekleştirebilecegi Microarray cihazı diğer testler için DNA sekans cihazının ve Real Time PCR cihazında çalışılmalı ve eihazIarın validasyon ve kalibrasyon işlemleri yetkili firmasınca yapıldığını belgelemelidir. Cihazların laboratuvar bünyesinde çalışır vaziyette olduğunu ve envanterinde ve/veya kit karşılığı laboratuarında kurulu oldugunu ve/veya sözleşmeyi imzalamasını müteakip 10 gün içerisinde envanterine alacağını veya kit karşılığı temin edeceğini gösteren belgeyi komisyona sunmalıdır.

* ihaleyi kazanan yüklenici firma şartnamenin B.I. maddesinde belirtilen testler için kullanacağı SUT basamakların, ve faturalandırma kalemlerini (çalışılacak testin alt basamakların>) ihale sonrasında Tıbbi Genetik AD'nın onayına sunacaktır. Tıbbi Genetik AD onay verdikten sonra ilgili test basanıakları bilgi işlem tarafından sisteme girilecektir. Yüklenici ile Tıbbi Genetik AD'nın mutabakata varamadığı testlerde ise Tıbbi Genetik AD'nın kendisinin belirlediği SUT basamakları geçerli olacaktır. Yüklenici firma ihalede bunu kabul ettiğini belgelemelidir.

* Dış laboratuvara gönderilecek kromozom analizlerinin yoğunluğu göz önüne alındığında, yüklenicinin merkezinde kromozom analizlerini yapmak üzere en az 100 lam kapasiteli otomatik metafaz tarama sistemi kurulu olmalı ve bunu ihale dosyasına belirtmiş olmalıdır.

* ihaleye teklif verecek olan firma ISO 15189 belgesine sahip olmalı bunu ihale dosyasında sunmalıdır.

* Sağlık Bakanlığından Sitogenetik Ve Moleküler Genetik Ruhsatları ile ilgili mevzuat geregince Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Mesai Müdürlük belgesini sunmalıdır.

* Sağlık Bakanlıgı tarafından Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Yonetmeligine uygun ruhsatlandırdmış ve sitogenetik ve moleküler genetik alanında çalışma iznine sahip olmalıdır. İstekli, ruhsatlarını ve Genetik Tanı Merkezi Sorumlusunun (Klinik Genetik, Tıbbi Genetik, 

 Tıbbi Biyoloji ve Genetik dallarında uzman veya bilim doktoru unvanını almış bir tabip olması gerekir)evraklarını noterden tasdikli belge ile belgeleyecektir.

2. ve 3. Kısımlara (Kan Gazı Laboratuvar Hizmeti ve Real-Time Pcr Cihazı Hizmeti) Teklif Verecek İstekliler için;

* Firmalar kit ve eihazIarın menşeini teklif dosyasında sunmalıdır.

* Teklif edilecek Cihazlar ihale bilim tarihinde 10 (on) yaşından büyük olmamalıdır ve cihazın yaşı imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilmelidir.

3. Kısma (Real-Time Per Cihazı Hizmeti) Teklif verecek istekliler için;

* Real Time PCR için; İstekliler çalıştıkları laboratuvarlarda son 1 yıl içinde katıldıkları dış kalite kontrol programlarından otomatize sistemlerde HBV ve HCV için en az %90 oranında başarılı sonuç aldıklarını belgelemeli ve bunu ihale dosyasında sunmalıdır.

* Teklif veren firmalar cihazların bakım ve onarımı için gerekli alt yapıya sahip olduklarını belgeleyeceklerdir. (Teknik servis sağlayacak personele ait eğitim durumlarını gösteren belge ve ulaşılabilecek telefon numaralarını ibraz edeceklerdir.)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

I., 2. y e 3. (Tıbbi Genetik Testleri Ili/men. Kan Gazi Laboratuvar Hizmeti ve Real-Tinıe Per Cihazı Hizmeti) kısımlar için Kamu ses a Otel Sektörde Yapılmış her türlü Puan veya Kit Karşılığı Laboratuvar ihalesi benzer iş olarak kabul edilecektir.

4. (Diyaliz hasta Taşıma Hizmeti) Kısım için Kamu Kuruluşlarına veya Özel Sektörde yapılmış her türlü araç kiralama hizmeti veya taşıma hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale doküman', idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 UŞAK Merkezi Satın alma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler. ihale tarih ve saatine kadar Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 UŞAK / Merkezi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle. her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünderı az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda _seçici  teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi. ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. // İLAN OLUNUR... İL BSN. NO: 22

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ