Uşak Ufuk
24 Ekim 2021 Pazar
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
MAKİNE DEMİRBAŞ
03 Aralık 2020 Perşembe 08:30

MAKİNE DEMİRBAŞ

MAKİNE DEMİRBAŞ

 

MAKİNE DEMİRBAŞ

UŞAK E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

Makine Demirbaş Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/658911

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

MUHARREMŞAH MAHALLESİ HACIMSULTAN CADDESİ 2 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK

b) Telefon ve faks numarası

:

2762340234 - 2762340233

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 KALEM 8 ADET ÇORAP ÜRETİM TESİSİ MAKİNE VE DEMİRBAŞ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

UŞAK E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ ATÖLYESİ

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme İmzalanmasına müteakip 90 takvim günü içerisinde makine teçhizat parkuru komple kurulup çalışır vaziyette teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü İhale SalonuMuharremşah Mahallesi Hacımsultan Caddesi No:2 UŞAK

b) Tarihi ve saati

:

04.01.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Alımı gerçekleştirilecek  ithal makine demirbaşlar için

Teklif veren firmaların ithalatçı belgesi olması gerekmektedir olmaması durumunda ise,

Makine ve demirbaş temin edilecek ithalatçı firmanın ithalatçı belgesi,

Tedarik edilecek ithalatçı firma firma tarafından fiyat vermeye satıcısı olduğuna ilişkin yetkili kılındığına dair yetki belgesi

İhale dosyasında aslı veya noter onaylı suretlerinin ihale aşamasında dosya kapsamında sunulması gerekmektedir


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Alım sonrası en az 1 yıl servis bakım onarım hizmeti ile yedek parça tedariki yükleneci firma tarafından garanti kapsamında sağlanacak olup buna ilişkin garanti taahhütnamesi mal kabul aşamasında düzenlenecektir.

 

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Alımı yapılacak makinelerin yayımlamış olan CE İşareti Yönetmeliği kapsamında standartlara uygun alınmış CE veya AT Uygunluk beyanı belgelerinin mal teslimi aşamasında Türkçe tercümeleri ile birlikte sunulması zorunludur.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhale aşamasında şartname gereği istenilen evsafta alınacak demirbaşların özelliklerini gösteren katalog veya ürün özelliklerini gösteren belgeler Türkçe veya Türkçe Tercümesi ihale dökümanı kapsamında istenecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Muharremşah Mahallesi Hacımsultan Caddesi No:2 UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.