Uşak Ufuk
21 Eylül 2021 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ORMANDA BAKIM-141
14 Nisan 2020 Salı 08:30

ORMANDA BAKIM-141

ORMANDA BAKIM-141

BANAZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDEKİ GENÇLİK 

BAKIMI, KÜLTÜR BAKIMI, SIKLIK BAKIMI VE 

KORUYA TAHVİL SİLVİKÜLTÜR İŞLERİ 

İÇİN TEKNİK KONTROL VE DANIŞMANLIK 

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BANAZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

BANAZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDEKİ GENÇLİK BAKIMI, KÜLTÜR BAKIMI, SIKLIK BAKIMI VE KORUYA TAHVİL SİLVİKÜLTÜR İŞLERİ İÇİN TEKNİK KONTROL VE DANIŞMANLIK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/193425

1-İdarenin

a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BANAZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : CUMHURİYET MAH. 31 AĞUSTOS CADDESİ 37 64510 BANAZ/UŞAK

c) Telefon ve faks numarası : 02763151007 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : BANAZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDEKİ GENÇLİK BAKIMI, KÜLTÜR BAKIMI, SIKLIK BAKIMI VE KORUYA TAHVİL SİLVİKÜLTÜR İŞLERİ İÇİN TEKNİK KONTROL VE DANIŞMANLIK

b) Niteliği, türü ve miktarı :

8 ay süresince 1050 ha sahada BANAZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDEKİ GENÇLİK BAKIMI, KÜLTÜR BAKIMI, SIKLIK BAKIMI VE KORUYA TAHVİL SİLVİKÜLTÜR İŞLERİ İÇİN TEKNİK KONTROL VE DANIŞMANLIK

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şeflikleri

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 08.05.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

d) İşe başlama tarihi : 08.05.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.04.2020 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Banaz Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; İhale konusu işin yerine getirilmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.) belgelerin karşılığı ve ihale ilanının yayınlandığı yılı içerisinde, büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış " Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi"ni yeterlilik bilgileri tablosunda, belgeye ait ayırt edici bilgileri belirterek beyan etmek zorundadır

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Orman Mühendislerinin, 5531 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirlenen faaliyet konuları ve 5 inci maddesinde belirtilen hak, yetki ve sorumluluklar kapsamında yaptıkları danışmanlık hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLAN OLUNUR... İL BSN. NO: 141

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.