Uşak Ufuk
26 Haziran 2019 Çarşamba
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
RESTORASYON İŞİ YAPILACAKTIR
23 Ekim 2018 Salı 08:30

RESTORASYON İŞİ YAPILACAKTIR

UŞAK İL ÖZEL İDARESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2018/519951

İşid adı: Uşak ili Merkez 204 Ada. 2-3 Parscl Tarihi Çeşmeli Çift Konak Restorasyon Uygulama İşi

İHALE TÜRÜ USÜLÜ: : Yapım işi - Açık ihale Usulü

1 - Idarenin

a) Adresi : ÜNALAN MAH. ATATORK BUL. 102 / 64100

b) Telefon ve faks numarası : 2762231270 - 2762120934

e) Elektronik posta adresi : ihale@usakozelidaresi.gov.tr

ç) ihale / Ön Yeterlik : www.usakozelidaresi.gov.tr

dokümanının görülebileceği internet adresi

2 - ihale konusu yapım isinin 

a) Niteliği. türü ve miktan :  Mülkiyeti 11 Özel idaresine ait Özdemir Mah. Gediz Uluyolu 2 ve 3 Nolu Parselde kayıtlı tarihi taşınmazın Restorasyon Yapım işi

b) Yapılacağı Yer : Özdemir Mah. Gediz Uluyolu 2 ve 3 Nolu Parsel

e) işe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5(beş) gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) işin süresi : Yer tesliminden itibaren 12 (oniki) aydır.

3- ihalenin / Ön Yeterlik /  Yeterlik

değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : Uşak il özel idaresi Sosyal Tesisler Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 08.11.2018 - 10:30

4-ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Imza Beyannamesi veya İmza

Sirküleri.

I) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde. bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

h) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

ç) Bu Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

ksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş. ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fıyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda. ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1 İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, I lıo6r2.01 ı tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ"de yer alan Benzer iş Gruplarından (B) Grubu üst Yapı (Bina) Grubu İşlerden I. Grup işler kabul edilecektir. Ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomalar kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale doküman'. idarenin adresinde görülebilir ve 300TRY(Türk Lirası) karşılığı Uşak Il Özel idaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü (ihale doküman!, doküman bedeli Uşak Ziraat Bankası Merkez Şubesi il Özel İdaresi TR210001000256363568196193 1BAN nolu hesabına yatıldıktan sonra ) adresinden alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak il Özel İdaresi Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - istekliler tekliflerini. her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120(yüz yirmi) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif vermezler.

14- !halde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıklar! İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.  İL. BSN. NO: 849

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ