Uşak Ufuk
14 Ağustos 2022 Pazar
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Uşak Çevre Birliğinin 2020 faaliyet raporu
11 Mart 2021 Perşembe 16:25

Uşak Çevre Birliği'nin 2020 faaliyet raporu

Uşak Çevre Birliği'nin 2020 faaliyet raporu

Faaliyet Raporu

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNUŞ

 

Uşak İlimizdeki çevre sorunlarını çözmek, halkımıza yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre sunmak amacı ile Birliğimiz; 11 Haziran 2005 tarih ve 25842 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve yönetmeliklere tabii olarak 17.10.2005 tarih ve 2005/9532 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  "Uşak İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği” adıyla kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Birliğimiz Uşak Belediyesi başkanlığında 5 ilçe ve 18 belde belediyesi olmak üzere toplam 24 belediyenin katılımı ile faaliyetlerine başlamıştır. Kurumumuzun adı Birlik Meclisinin 28/02/2013 tarih ve 4 sayılı kararı ile "UŞAK ÇEVRE BİRLİĞİ” olarak değiştirilerek faaliyetlerine “halka hizmet” ilkesi ile devam etmektedir. Ayrıca Kurumumuz kapatılan belediyeler ve yeni üyesi ile 12 üye ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Öncelikli hedefi ilimizin katı atık sorununa çözüm getirmek olan Birliğimiz, “Uşak Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi” projesini yerine getirerek işletmesini yürütmekte olup, buna istianeden 2020 yılı çalışmalarını gösterir faaliyet raporu hazırlanmıştır.

 

10 Aralık 2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi gereği hazırlanan raporumuz, kamu faaliyetlerinde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması amacı ile görüşlerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                                          Mehmet ÇAKIN

                                                                                                       Uşak Belediye Başkanı

  Birlik Başkanı

İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER.. 3

A-Misyon ve Vizyon. 3

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3

C-İdareye İlişkin Bilgiler. 3

1-Fiziksel Yapı 3

2-Örgüt Yapısı 4

3-Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar. 8

4-İnsan Kaynakları 9

5-Sunulan Hizmetler. 11

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 11

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 12

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri 12

B-Temel Politika ve Öncelikler. 12

III-FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.. 12

A-Mali Bilgiler. 12

1-Bütçe Uygulama Sonuçları 12

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar. 15

3-Mali Denetim Sonuçları 17

B-Performans Bilgileri 17

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 17

2-Performans Sonuçları Tablosu. 18

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 19

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 19

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 19

A-Üstünlükler. 19

B-Zayıflıklar. 20

C-Değerlendirme. 20

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER.. 20

VI. EKLER.. 20

 

 

 

 

         

I-GENEL BİLGİLER

 

 

Misyonumuz

Uşak İli sınırları içerisinde oluşan; tesisimize yasal çerçeve de kabul edebileceğimiz tüm atıkların asgari miktarda uygun teknoloji ile geri dönüştürülerek Ülke ekonomisine geri kazandırılması, geri kalan minimum miktarda atığı ise çevreye ve insan sağlına zarar vermeden düzenli depolayarak bertaraf etmektir. Yaşanabilir ve gelecek nesillere rahatlıkla yaşayabilecekleri bir çevre bırakabilmek için tüm mesaimizi harcamaktır.


Vizyonumuz

Tesisimize yasal çerçeve de kabul edebileceğimiz tüm atıklar için uygun geri dönüşüm, değerlendirme, bertaraf, Ülke ekonomisine katkı ve depolama işlemlerini teknolojinin getirdiği şekilde uygulamaktır. Bu amaçla, alanımızla ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeleri uygulamak temel görevimizdir.

 

 

Birliğimizin tüzüğünde belirtilen hususlar dahilinde üyelerin kendisine devrettiği yada devredeceği konularda yetkilidir.

Birliğimizin sorumluluk sahası üyelerinin sorumluluk sahası toplamından oluşmaktadır.

Birliğimizin görevleri, üye Belediyelerinin mali imkanlarını ortak çaba ile birleştirip, daha etkin ve verimli biçimde kullanılmasını sağlamak için Belediyelerin Kanun Tüzük, Yönetmeliklerinde belirli mecburi ve isteğe bağlı görevlerinin ifasında teknik ve mali imkanların yetersiz olduğu durumda hizmetlerini geliştirmek üzere yardımlaşmak yöresel kalkınmaya kentsel yerleşimler ölçeğinde katkı sağlamak, birlik ve dayanışma anlayışı içinde hizmet üretmek ve paylaşımda bulunmaktır.

 

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

• Yetki Alanı

Birliğin hizmet ve çalışma alanı Uşak Belediyesi, Banaz Belediyesi, Eşme Belediyesi, Ulubey Belediyesi, Karahallı Belediyesi, Sivaslı Belediyesi, Selçikler Belediyesi, Tatar Belediyesi, Pınarbaşı Belediyesi, Yeleğen Belediyesi, Kızılcasöğüt Belediyesi ve Uşak İl Özel İdaresi yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

• Proje Alanları

Proje alanları Uşak Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin kurulu olduğu alan, 2019 proje alanı olarak tahsis edilen 1157 Parsel numaralı taşımaz ve 5 ilçe belediyesinde kurulan veya kurulacak olan transfer istasyonlarını içeren alanlardır.

• Hizmet Binası

İdari binamız Uşak il sınırlarında bulunan Ovademirler Mahallesi Evrentepe mevkiinde Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin içerisinde 150 m2 ve üç odadan oluşan bir alanda hizmet vermektedir.

 

• Hizmet Araçları

Birlik 5393 Sayılı Belediye Kanunu,  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri kanunlarındaki yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere kurulan ve bu amaçları gerçekleştirmek için yürüttüğü faaliyetlerinde üyelerinin hak ve yetkilerine sahip, mahalli idare niteliğinde tüzel kişiliğe haiz bir kamu kuruluşudur. Birliğimize üye Kurumlar:

 

NO

ÜYE KURUMLAR

1

UŞAK BELEDİYESİ

2

UŞAK İL ÖZEL İDARE

3

BANAZ BELEDİYESİ

4

EŞME BELEDİYESİ

5

KARAHALLI BELEDİYESİ

6

ULUBEY BELEDİYESİ

7

SİVASLI BELEDİYESİ

8

KIZILCASÖĞÜT BELEDİYESİ

9

SELÇİKLER BELEDİYESİ

10

TATAR BELEDİYESİ

11

PINARBAŞI BELEDİYESİ

12

YELEĞEN BELEDİYESİ

 

2.1.Birliğin Organları

Birliğin organları; Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanı’dır

 

2.1.1.Birlik Meclisi  

Birlik Meclisi, Birliğin genel karar organıdır.

Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a)   Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek,

b)   Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c)    Borçlanmaya karar vermek,

d)   Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.

e)    Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,

f)    Şartlı bağışları kabul etmek,

g)   Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek,

h)   Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek,

i)     Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek,

j)    Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek,

k)   Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek,

l)     Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,

m)Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,

n)   Birlik başkanı tarafından hazırlanan faaliyet raporunu görüşmek ve kabul etmek.

 

Birlik Meclis Üyelerimiz;

 

Adı Soyadı

Üye Kurumu

Görevi

1

Funda KOCABIYIK

İl Özel İdaresi/Uşak Valisi

Üye

2

Mehmet ÇAKIN

Uşak Belediyesi

Birlik Başkanı

3

Osman Zeki İŞMAN

Uşak Belediyesi

Meclis 1. Başkan Vekili

4

Kemal SOLAKHAN

Uşak Belediyesi

Üye

5

Yusuf AKCAN

Uşak Belediyesi

Kâtip Üye

6

Regaip Emre HAZAR

Uşak Belediyesi

Kâtip Üye

7

Kazım KUŞÇU

Uşak Belediyesi

Üye

8

İlknur ERTUĞRUL

Uşak Belediyesi

Üye

9

Savaş ACAR

Uşak Belediyesi

Üye

10

Mustafa YILDIZ

Uşak Belediyesi

Üye

11

Zafer ARPACI

Banaz Belediyesi

Üye

12

Mehmet DALKIRAN

Banaz Belediyesi

Üye

13

Sadık KARADAĞ

Banaz Belediyesi

Üye

14

Mustafa ŞAHİN

Banaz Belediyesi

Üye

15

Hacı Mustafa ÇETİN

Eşme Belediyesi

Üye

16

Mehmet AYDEMİR

Eşme Belediyesi

Üye

17

Burak KAYA

Eşme Belediyesi

Üye

18

Aynur YÜCETÜRK

Eşme Belediyesi

Üye

19

Ali TOPÇU

Karahallı Belediyesi

Üye

20

Şerif YÜZBAŞIOĞLU

Karahallı Belediyesi

Üye

21

Ömer ÇOĞUPLUGİL

Karahallı Belediyesi

Üye

22

Hürrüyet ŞAFAK

Sivaslı Belediyesi

Üye

23

Bekir KARAKIŞ

Sivaslı Belediyesi

Üye

24

Ali KÜÇÜK

Sivaslı Belediyesi

Üye

25

Veli KOÇLU

Ulubey Belediyesi

Üye

26

Ayten GEDİZLİ

Ulubey Belediyesi

Üye

27

Mesut ÇALIK

Ulubey Belediyesi

Üye

28

Güngör ORAL

Kızılcasöğüt Belediyesi

Üye

29

Salim ÖZUĞUR

Kızılcasöğüt Belediyesi

Üye

30

Süleyman SARI

Yeleğen Belediyesi

Üye

31

Fedayi ÖZEN

Yeleğen Belediyesi

Üye

32

Mehmet İNCEKARA

Pınarbaşı Belediyesi

Üye

33

Uysal GÜNGÖR

Pınarbaşı Belediyesi

Üye

34

Osman ÇAKAR

Selçikler Belediyesi

Üye

35

Mustafa DARÇIN

Selçikler Belediyesi

Üye

36

Zafer GÜN

Tatar Belediyesi

Üye

37

Levent KURU

Tatar Belediyesi

Üye

38

Ali IŞIK

İl Özel İdaresi

Meclis 2. Başkan Vekili

39

Mehmet ASLAN

İl Özel İdaresi

Üye

40

Ümit HORZUM

İl Özel İdaresi

Yedek Kâtip Üye

41

Yaşar BOZKIR

İl Özel İdaresi

Yedek Kâtip Üye

42

Durmuş YAVUZ

İl Özel İdaresi

Üye

43

Ali DİNÇ

İl Özel İdaresi

Üye

 

            Üyelerimizden Banaz Belediyesi Meclis Üyesi Sn. Hüsnü Çakın 2020 yılı içerisinde vefat etmiş olup, yerine Banaz Belediyesi yedek üyemiz Mehmet DALKIRAN getirilmiştir.

Sayın Meclis Üyemiz Hüsnü ÇAKIN’ın Birliğimize ve Meclisimize olan katkılarından dolayı Teşekkürlermizi bildirirken, en içten üzüntümüzle Sevdiklerine ve yakınlarına Baş sağlığı diliyoruz.

 

 

2.1.2. Birlik Encümeni

 

Birlik encümeni,  Birlik Başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği 5 (Beş) üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır.  Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü veya görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.

 

 

Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a)        Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek,

b)       Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak,

c)        Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,

d)       Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,

e)        Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,

f)         İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek,

g)        Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak,

h)       Muhasebe hesaplarını denetlemek ve birlik parasının bütçeye uygun olarak harcanıp harcanmadığını kontrol etmek.

i)         Bu Tüzükte sayılan görevlerle çeşitli kanunlarla birlik meclisine görev olarak verilen konuları, meclisin toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda meclisin ilk toplantısında onayına sunmak şartıyla görüşüp karara bağlamak

 

Adı Soyadı

Üye Kurumu

Mehmet ÇAKIN

Birlik Başkanı

Hacı Mustafa ÇETİN

Üye

Zafer ARPACI

Üye

Ali TOPÇU

Üye

Veli KOÇLU

Üye

Hürrüyet ŞAFAK

Üye

 

2.1.3. Birlik Başkanı

Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanı da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere seçilir. İlk turda adaylardan toplantıya katılanların çoğunluğunun oyunu alan çıkmazsa ikinci tur oylama yapılır. İkinci turda en çok oy alan aday seçilmiş sayılır.

Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

 

 

Birlik Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a)   Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak,

b)   Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak,

c)    Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek,

d)   Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek,

e)    Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,

f)    Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,

g)   Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,

h)   Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak,

i)     Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak,

j)    Birlik personelini atamak,

k)   Birliği denetlemek,

l)     Şartsız bağışları kabul etmek,

m)Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

 

Bilgi Kaynaklarımız;

a)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

b)5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

c)4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

d)5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

e)2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanunlara dayalı olarak yayınlanan Yönetmelik, Tüzük, Tebliğ, Karar ve Mevzuatlardan oluşmaktadır.

f)Diğer ilgili kanunlar

Teknolojik Kaynaklarımız;

·         Birliğimizde Internet bağlantılı 4 (dört) adet bilgisayar ve 1 adet dizüstü bilgisayar,

·         1 adet faks – fotokopi – tarayıcı özelliklerine sahip çok fonksiyonlu yazıcı,

·         1 adet A3,A4 ve A5 çıktı özelliğine sahip renkli yazıcı,

·         1 adet tarayıcı,

·         1 adet sabit telefon bulunmaktadır.

 

 

İnsan Kaynakları

Birliğimiz norm kadro ve cetvelleri  “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” usul ve esaslarına dayanarak hazırlanmış Birlik Meclisi tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Birliğimizde hizmetlerin yürütülmesine ilişkin yıl içinde 3 Mühendis, 1 Avukat ve 2 adet Uşak Belediyesi’nden görevlendirme ile 1 adet Yazı İşleri Sorumlusu ve 1 adet Muhasebe Yetkilisi asli görevleri dışında Uşak Belediyesinden görevlendirme ile Birlikte hizmet yürütmektedir.

 


Birlik Teşkilat Şeması:

Birlik Teşkilatı

 

AD-SOYAD

ÜNVANI

GÖREVİ

1

MEHMET ÇAKIN

UŞAK BELEDİYESİ BAŞKANI

BİRLİK BAŞKANI

2

OKAN ARSLAN

ÇEVRE MÜHENDİSİ

BİRLİK MÜDÜR VEKİLİ HARCAMA YETKİLİSİ

3

FATMA BURÇAK UĞRASIZ

ÇEVRE YÜKSEK MÜHENDİSİ

ÇEVRE MÜHENDİSİ

4

DENİZ POLAT

AVUKAT

AVUKAT

5

NURULLAH KARAOĞLU

MAKİNE MÜHENDİSİ

MAKİNE MÜHENDİSİ

6

MEHMET AKİF OCAK

UŞAK BELEDİYE VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 

MALİ HİZMETLER SORUMLUSU

 

 

Birliğimiz tarafınca hazırlanmış olan yıllık yatırım ve çalışma programı dâhilinde sorumluluk sahası içinde üyelerinin çevre sağlığı ve çevre sorunlarına yönelik önleyici ve iyileştirici faaliyetler yürütür. Bu kapsamda üyeleri adına temsilcilik yaparak onların çıkar ve haklarını savunur, üyelerinden gelen danışmanlık hizmeti taleplerini karşılar.

Yürütülen tüm faaliyetler öncelikli olarak Birlik Başkanı, Birlik Encümeni ve Birlik Meclisinin bilgi ve görüşlerine sunulur.

Birliğimizde birimler arası görev koordinasyonu, düzenli ve hiyerarşik bir şekilde yürütülür.

 

Birliğimizin amacı tüzüğümüzün 5. Maddesinde tanımlandığı üzere;

Sürdürülebilir Çevre Yönetimini esas alan birlik çalışma alanı içindeki üye Belediyelerinin mali imkanlarını ortak çaba ile birleştirip, daha etkin ve verimli biçimde kullanılmasını sağlamak için Belediyelerin Kanun Tüzük, Yönetmeliklerinde belirli mecburi ve isteğe bağlı görevlerinin ifasında teknik ve mali imkanların yetersiz olduğu durumda hizmetlerini geliştirmek üzere yardımlaşmak yöresel kalkınmaya kentsel yerleşimler ölçeğinde katkı sağlamak, birlik ve dayanışma anlayışı içinde hizmet üretmek ve paylaşımda bulunmak amacı taşır.

            Birliğimizin temel politikası öncelikli olarak sorumluluk sahası içinde dünya standartlarında yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmaktır. Bu temel politika ışığında üyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma içinde olarak yürüteceği çalışmalar ile ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza sorunsuz ve yaşanabilir bir çevre sağlamaktır.

2020 Mali yılında Gider Bütçesi:

2020 Mali Yılı Personel Giderleri Toplamı 383.226,83-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına 48.806,64-TL Mal ve Hizmet Alımları Toplamı 191.546,89-TL, Cari Transfer Giderleri 7.000,00-TL Sermaye Giderleri 624.586,78-TL, yedek ödenek 0,00 TL olmak üzere toplam 1.255.167,14-TL olarak belirlenmiş ve yılı içerisinde ek ödenek yapılmamış olup 2020 Mali Yılı Gider Bütçesi toplamı 1.255.167,14-TL olarak tamamlanmıştır.

2019 Mali yılından 2020 Mali yılına ödenek devri yapılmamış olup, 2020 Mali yılı Gider Bütçesi gerçekleşme tutarı 1.255.167,14-TL olarak belirlenmiştir.

2020 Mali yılında Gelir Bütçesi:

 2020 Mali yılı gelir bütçesi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 115.988,48-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 0,00.-TL, Diğer Gelirler 597.786,30.-TL olmak üzere toplam 713.774,78-TL tespit edilmiştir.

2020 Mali Yılı Tahakkuku 5.353.500,00-TL olup yılı içerisinde 1.255.167,14- TL tahsilat sağlanmıştır. Elde edilen gelir, üye mahalli idarelerden ve teşebbüs gelirlerinden elde edilmiştir. 2020 mali yılı sonu itibariyle bankada 310.079,80-TL parası olduğu tespit edilmiştir.

2020 Mali yılında Diğer Aktarılanlar:

 

TARİH

TUTAR

AÇIKLAMA

1

06.04.2020

600.000,00 TL

Sözleşme gereği Transfer İstasyonları için aktarılan nakit ödenek

2

30.10.2020

300.000,00 TL

Ek protokol gereği Transfer İstasyonu için aktarılan nakit ödenek

3

30.11.2020

620.658,17 TL

1157 Taşınmaz için yapılacak taksit ödemesi için nakit ödenek

Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli:

Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli:

 

 

 

 

2020 Yılı Uşak Çevre Birliği Borç Durumu :

UŞAK ÇEVRE BİRLİĞİ 2020 BORÇ DURUMU

 

BORÇLU OLUNAN FİRMA/KURUM

BORÇ MİKTARI

1

UTAŞ İNŞ. GIDA TAŞ. TURZ. TEM. İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş.

106.043,66 TL

2

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞINMAZ SON TAKSİT)

671.730,12 TL

3

UŞAK YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

632.851,15 TL

TOPLAM

1.410.624,93 TL

2020 Yılı Uşak Çevre Birliği Alacak Durumu :

UŞAK ÇEVRE BİRLİĞİ 2020 ALACAK DURUMU

 

BORÇLU OLUNAN FİRMA/KURUM

BORÇ MİKTARI

1

BİRLİK ÜYELERİ İLLER BANKASI KATILIM PAYLARI

767.743,25 TL

TOPLAM

767.743,25 TL

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” mali verilerin zamanında kamuoyuna bildirilmesini öngörmektedir. Bu kapsamda yetkili organlarca denetimin sağlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla kurumumuza ait mali iş ve işlemlerle ilgili açıklamalar aşağıda yer alacaktır.

Birliğimizin bütçesi, üyelerinden aldığı yıllık katılım payları ve yardımlardan oluşmaktadır. Aynı zamanda Katı Atık Bertaraf Tesisindeki ünitelerden elde edilen katılım ve kullanım gelirleri ile birliğe üye olmayan kurum ve kuruluşlardan getirilen evsel nitelikli atıkların ton başına bertaraf bedelleri yer almaktadır.

 

Öte yandan Birlik Tüzüğünün 23. Maddesinde Birlik gelirleri aşağıdaki gibidir:

Madde 23- Birliğin gelirleri şunlardır:

a)      Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları,

b)     Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,

c)      Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,

d)     Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,

e)      Kira ve faiz gelirleri,

f)       Bağışlar,

g)      Yatırım oranına göre birlik üyeleri adına İller Bankasından yapılan kesintiler

h)     Diğer gelirler.

 

Birlik tüzüğüne göre katılım payı bir önceki mali yılın kesinleşmiş bütçesinin binde üçü olarak belirlenmiştir. Öte yandan çöp bertaraf bedellerinden elde edilecek gelirlerin birim fiyatları da birlik meclisince karara bağlanmaktadır.

Birlik giderleri, Birlik Tüzüğünün 24. Maddesinde şu şekilde sınıflandırılmıştır:

Birliğin giderleri şunlardır:

a)      Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,

b)     Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,

c)      Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,

d)     Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,

e)      Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,

f)       Dava takip ve icra giderleri,

g)      Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,

h)     Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,

i)       Temsil, tören ve ağırlama giderleri,

Kurumumuza 2020 yılı içerisinde mali denetim yapılmamıştır.

Katı Atık Bertaraf Tesisimiz 2012 yılında inşaatı tamamlanmış olup, 2013 yılının Ocak ayında kesin kabulü yapılmıştır.  Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi işletimi kesin kabulü takiben başlanmıştır. Ayrıca Karahallı İlçesinde oluşan atıklar Karahallı Belediyesi tarafından kurulan Transfer İstasyonundan 2017 yılı Ağustos ayından itibaren birliğimize ait 1 adet semi-treyler ile tesisimize taşınmaktadır. Böylece Karahallı Belediyesi ve Uşak Belediyesi’nin katı atık sorunu çözülmüş ve bu bölgelerdeki vahşi depolama alanlarından kaynaklanan çevre kirliliğine son verilmiştir. Banaz ve Eşme transfer istasyonları da ilgili belediyeler tarafından kurulmuş olup İşletmeci firma tarafından hibe edilen 1 adet çekici ve 1 adet Semi-Treyler ile Eşme ve Yeleğen Belediyeleri Transfer istasyonundan da atık taşıma işi 28.12.2020 tarihi itibariyle gerçekleştirilmektedir. Banaz Transfer İstasyonu ise; 1 adet semi-treyler alınmasıyla faaliyete başlayacaktır.

Transfer İstasyonları son durum:

 

TRANSFER İSTASYONU

KAPASİTESİ

DURUMU

FAALİYET TARİHİ

1

KARAHALLI

70 m3/gün

FAAL

11.08.2017

2

EŞME

70 m3/gün

FAAL

28.12.2020

3

BANAZ

70 m3/gün

İSTASYON HAZIR

SİPARİŞ VERİLEN DORSE BEKLENMEKTEDİR

4

ULUBEY

70 m3/gün

YER TAHSİSİ TAMAMLANDIKTAN SONRA İNŞAAT BAŞLAYACAK

-

5

SİVASLI

70 m3/gün

YER TAHSİSİ TAMAMLANDIKTAN SONRA İNŞAAT BAŞLAYACAK

 

TESİSİMİZDE BERTARAF EDİLEN ATIK MİKTARLARI

 

                                                                   TOPLAM                      GÜNLÜK ORTALAMA

2013 YILI ATIK MİKTARI             67.809,60 TON/YIL                   193,2 TON/GÜN

2014 YILI ATIK MİKTARI            74.814,80 TON/YIL                   204,9 TON/GÜN

2015 YILI ATIK MİKTARI             78.142,69 TON/YIL                   214,1 TON/GÜN

2016 YILI ATIK MİKTARI             83.972,19 TON/YIL                   230,1 TON/GÜN

2017 YILI ATIK MİKTARI             83.216,06 TON/YIL                   227,9 TON/GÜN

2018 YILI ATIK MİKTARI             89.548,64 TON/YIL                   245,2 TON/GÜN

2019 YILI ATIK MİKTARI             85.857,01 TON/YIL                   235,1 TON/GÜN

2020 YILI ATIK MİKTARI             88.147,17 TON/YIL                   240,8 TON/GÜN

 

2020 yılı tesisimize gelen atık miktarları:

                                 

 

2020 YILI ATIK GETİREN FİRMA/KURUM

ATIK MİKTARI (TON/YIL)

1

UŞAK BELEDİYESİ

80.058,76

2

İL ÖZEL İDARE

3.420,54

3

KARAHALLI BELEDİYESİ

1.974,42

4

EŞME BELEDİYESİ

87,04

5

KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

411,82

6

TEKSTİL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

1.687,80

7

DİĞER FİRMA/KURUM

506,79

TOPLAM

88.147,17

 

            2018 yılında işletme ihalesi gerçekleşen Uşak İli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin işletmeci firması Uşak Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. olup işletmeci firmaya üst hakkı verilebilmesi için 2019 yılının kasım ayında Ovademirler Mah. 1157 parsel 60.696,19 m2 numaralı taşınmaz kurumumuz tarafından satın alınmıştır. Satın alınan taşınmazın 19/11/2019 tarihinde üst hakkı işletmeci firmaya teslim edilmiştir. İşletmeci firma tarafından 29.10.2019 tarihinde Elektrik üretim tesisine 6.0 MWh kapasiteli lisans alınmış olup, ilk etapta 2,4 MWh kurulu güçle 1,2 MWh kapasiteli elektrik üretim motoru ile üretime başlanmıştır.

 

Kurulacak olan tesisler son durum:

TESİS

KAPASİTESİ

TESLİM TARİHİ

DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ

937.000 m3

2013

ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ

6,0 MWh

29.10.2019

MEKANİK AYIKLAMA TESİSİ

797 Ton/gün

31.03.2021

BİOMETANİZASYON TESİSİ

475 Ton/gün

31.03.2021

SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİ

90 m3/gün

31.03.2021

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT TESİSİ

48 Ton/gün

08.06.2021

 

            2020 Yılı Aylık Elektrik Üretim Değerleri

AY

AYLIK EEKTRİK ÜRETİM DEĞERİ (MVh)

2019 – EKİM

0,000

2019 – KASIM

46,223

2019 – ARALIK

492,241

2020 – OCAK

712,618

2020 – ŞUBAT

734,419

2020 – MART

822,030

2020 – NİSAN

802,162

2020 – MAYIS

758,470

2020 – HAZİRAN

738,124

2020 – TEMMUZ

762,633

2020 – AĞUSTOS

1.372,65

2020 – EYLÜL

758,681

2020 – EKİM

679,497

2020 – KASIM

667,404

2020 - ARALIK

658,380

TOPLAM

10.005,532

 

İşletmeci firmamız olan Uşak Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ye üst hakkı devri 19/11/2019 tarihinde gerçekleştiğinden dolayı firma tarafından sadece deponi gazından elektrik üretim tesisi faaliyete geçirilmiştir. İhale kapsamında yer alan Mekanik ayırma tesisi Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi ve Biyometanizasyon Tesisinin inşası 2021 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Bahsi geçen Tesislerin yaklaşık yatırım bedeli 10.750.000,00$ dır.

1.      43 Meclis üyesinden oluşan Birlik Meclisimiz yıl içinde 2 olağan ve 1 olağanüstü olmak üzere toplamda 3 meclis toplantısı yaparak 13 karar almıştır.

2.      Uşak Çevre Birliğinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı olağan Encümen toplantıları Covid-19’la mücadele kapsamında Valilik/Kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri hükmü uyarınca toplanamamıştır. Bu nedenle 7 encümen toplantısı yapılmış ve 7 karar alınmıştır.

1-Birlik üyeleri arasında birlikte hareket etme kabiliyetinin yüksek olması.

2-Birlik üyelerinin kuruluş amacının gerçekleşmesi için duyarlı, katılımcı ve pozitif yaklaşım göstermeleri.

3-Birlik yönetimi ve çalışanları ile üye belediyeler arasında olumlu iletişimin bulunması.

4-Yeterli teknik ve mevzuat bilgisine sahip yöneticilerinin bulunması.

5-Diğer belediyeler ve ülkemizdeki tüm mahalli idareler ile işbirliği kabiliyetinin yüksek olması.

6- Birliğin kullanımı için hizmet binasının bulunması

7- Yeterli teknik donanım ve teknolojik imkânların olması.

 

1-Bölgesel vatandaşın katı atık yönetimi konusundaki mevzuata dayalı bilgi eksiklikleri

2- Önceki işletmeci firmanın sözleşmesinin fesih edilmesi ve 3 sene boyunca işletme giderlerinin kurumumuz tarafından karşılanmasından dolayı Çevre Birliğini maddi ve manevi açıdan büyük zarar görmüştür.

3- Birliğe üye Belediyelerin katılım paylarını düzenli ödememeleri Birliğimizi mali açıdan zor duruma sokmaktadır.

4-Kurumun ivedi oluşan ihtiyaçlara, maddi yetersizliklerden dolayı karşılık verememesi

 

Mahalli İdare Birlikleri, üyelerinin inisiyatifiyle kurulmuş kamu kurumlarıdır.

Gerek Anayasamızın 127. maddesi ve gerekse 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun Birliklere yüklediği çok önemli fonksiyonlar ve görevler vardır. Bölgedeki Belediyelerin inisiyatifiyle merkez ilçe, ilçe ve belde belediyeleri ile kurulan Uşak Çevre Birliği dar ve kısıtlı imkanları, birlik üyeleri ve çalışanlarının gayretleriyle çok kısa bir zamanda Avrupa normlarında proje üretecek kapasiteye ulaşacaktır.

Öneri ve Tedbirler

·         Birlik faaliyetlerinin daha verimli olabilmesi için öncelikle sorumluluk alanımızdaki halkın görevlerimiz ve planlarımız hakkında bilinçlendirilmesi,

·         Projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için çevre alanındaki yeni teknolojilerin ve özellikle katı atık uygulamalarının takip edilerek ülke koşullarında uygulanabilirliği hususunda araştırmalar yapılarak hayata geçilmesi,

·         Yerel yönetimler ile ilgili uluslararası kuruluşlara üye olunarak ortak çalışmaların yürütülmesi ve bilgi birikiminin paylaşılması,

EK–1: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

EK–2: Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

EK–3: Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı

Ek-1: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

 

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

 

 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2020 yılı Faaliyet Raporunun “III/A - Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

 

 

 

 

 

Uşak Çevre Birliği

…/…/2021

 

 

Mehmet Akif OCAK

Mali Hizmetler Sor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

 

 

 

 

 

Uşak Çevre Birliği

…/…/2021

 

 

Okan ARSLAN

Harcama Yetkilisi Birlik Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-3: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

 

 

 

Uşak Çevre Birliği

…/…/2021

 

 

Mehmet ÇAKIN

Birlik Başkanı

Uşak Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.