Uşak Ufuk
03 Temmuz 2020 Cuma
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
UŞAK DEVLET HASTANESİ KANTİN İLANI
12 Nisan 2019 Cuma 08:30

UŞAK DEVLET HASTANESİ KANTİN İLANI

UŞAK DEVLET HASTANESİ KANTİN İLANI

 

T.C.

UŞAK VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

(1) UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET BİNASINDA BULUNAN ALANIN 37 M² KAPALI, 30 M2 AÇIK TOPLAM 67 M2 ALANIN KANTİN OLARAK ve (2) UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET BİNASINDA HER BİRİ İÇİN 2 M2'LİK TOPLAM 30 M2 ALANIN 5 ADET YİYECEK, 5 ADET SICAK İÇECEK VE 5 ADET SOĞUK OTOMAT ALANI OLARAK KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

 

(1) UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET BİNASINDA BULUNAN ALANIN 37 M² KAPALI, 30 M2 AÇIK TOPLAM 67 M2 ALANIN KANTİN OLARAK KİRALANMASI İŞİ ve (2) UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET BİNASINDA HER BİRİ İÇİN 2 M2'LİK TOPLAM 30 M2 ALANIN 5 ADET YİYECEK, 5 ADET SICAK İÇECEK VE 5 ADET SOĞUK OTOMAT ALANI KİRALAMA İŞİ ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhalelere ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

A) İhale konusu Taşınmazın

Niteliği, yeri ve miktarı  :

 

Kiralaması Yapılacak Taşınmazın:

 

 

Taşınmaz No

:

Cinsi

: Devlet Hastanesi

Fiili Durumu

: Hazinenin Özel Mülkiyetinde

Yüzölçümü (m²)

: 67.542,10.-M²

İli

: Uşak

Hazine Hissesi

: Tam

İlçesi

: Merkez

Tapu Tarihi

:

Mahallesi / Köyü

: Fevzi Çakmak Mahallesi

Pafta / Cilt No

: 30NIVA

Caddesi / Sokağı

: Denizli Caddesi

Ada / Sahife No:

: 237

Yöresi

: Gazi Bulvarı

Parsel / Sıra No

: 8

 

Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen;

 

(1) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet binasında bulunan alanın 37 m² kapalı, 30 m2 açık toplam 67 m2 alanın kantin olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya verilmesi.

 

(2) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet binasında her biri için 2 m2'lik toplam 30 m2 alanın 5 adet yiyecek, 5 adet sıcak içecek ve 5 adet soğuk otomat alanı olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya verilmesi.

 

B) İhale dokümanları,Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi adresinde görülebilir. UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET BİNASINDA BULUNAN ALANIN 37 M² KAPALI, 30 M2 AÇIK TOPLAM 67 M2 ALANIN KANTİN OLARAK KİRALANMASI İŞİ ve UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET BİNASINDA HER BİRİ İÇİN 2 M2'LİK TOPLAM 30 M2 ALANIN 5 ADET YİYECEK, 5 ADET SICAK İÇECEK VE 5 ADET SOĞUK OTOMAT ALANI KİRALAMA İŞİ ihaleleri için ayrı ayrı olmak üzere her bir kiralama için 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi (CUMHURİYET MAHALLESİ BAHÇELİ SOKAK NO: 12 64100 - MERKEZ /UŞAK ) adresinden satın alınabilir. Doküman bedelini Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının Halk Bankası Uşak Şubesi TR64 0001 2009 7820 0006 1000 31 IBAN nolu hesaba yatırmak zorundadır.

 

C) İhalelerin nerede, hangi tarih ve saatlerde ve hangi usul ile yapılacağı;

Yapılacağı yer: Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

Tarihi ve saati: (1) 24.04.2019 – Saat   14:00

                         (2) 24.04.2019 – Saat   15:00

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

 

D) Taşınmazların tahmin edilen bedeli (kira bedeli):

(1) UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET BİNASINDA BULUNAN ALANIN 37 M² KAPALI, 30 M2 AÇIK TOPLAM 67 M2 ALANIN KANTİN OLARAK KİRALANMASI İŞİ için tahmin edilen 1 (bir) yıllık toplam kira bedeli 270.615,00 TL. (İkiYüzYetmişBinAltıYüzOn BeşTürkLirası),  3 (üç) yıllık toplam kira bedeli 811.845,00 TL. (SekizYüzOnBirBinSekizYüzKırkBeş TürkLirası) ve geçici teminatı miktarı 81.184,50-TL (SeksenBirBinYüzSeksen DörtTürk Lirası, ElliKuruş)’dur.

 

(2) UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET BİNASINDA HER BİRİ İÇİN 2 M2'LİK TOPLAM 30 M2 ALANIN 5 ADET YİYECEK, 5 ADET SICAK İÇECEK VE 5 ADET SOĞUK OTOMAT ALANI KİRALAMA İŞİ için tahmin edilen 1 (bir) yıllık toplam kira bedeli 144.225,00 TL. (YüzKırkDört BinİkiYüzYirmiBeşTürkLirası), 3 (üç) yıllık toplam kira bedeli 432.675,00 TL. (DörtYüzOtuzİki BinAltıYüzYetmişBeşTürkLirası) ve geçici teminatı miktarı 14.422,50-TL (OnDörtBinDörtYüzYirmiİkiTürk Lirası, Elli Kuruş)’dur.

 

E) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

(1) 2886 Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır. Yeterlik belgeleri Devlet İhale Kanununun 38. Maddesinde belirtildiği şekli ile (kapalı olarak) Komisyona sunulması gerekmektedir.

a)       Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için),

b)      Adres beyanı (Bir dilekçe şeklinde yazılacak olup, kullandığınız adres, telefon ile varsa faks ve elektronik posta adresi yazılacaktır.)

c)       Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d)      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1)      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)      Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3)      Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

e)       İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları İdareyle yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

f)       Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname veya ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli yetki belgesi ile vekilin/yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi

g)      Geçici teminat: Kiralama işi için belirlenen tahmini bedelin en az 81.184,50-TL (SeksenBirBinYüzSeksen DörtTürk Lirası, ElliKuruş) tutarında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye Halk Bankası Uşak Şubesi TR 9100 0120 0978 2000 0610 0030 IBAN nolu hesabına yatırılan teminat bedeli makbuzu veya 2886 Kanunun 26. Maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu sunulmalıdır.

h)      İhale dokümanı Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Biriminde görülebilir ve 100,00 TL (YüzTürkLirası) karşılığı Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının Halk Bankası Uşak Şubesi TR64 0001 2009 7820 0006 1000 31 IBAN nolu hesabına yatırılarak doküman temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

i)        Ulusal veya Uluslararası pazarda Kantin veya Kafeterya veya Restoran işletmesine sahip olduğunu kanıtlayan belgeler (işyeri açma belgesi, SGK işyeri açılış belgesi veya şube açılış vergi levhası vs.) veya bu özellikleri taşıyan firma bünyesinde franchise (bayilik) yapmakta olduğuna dair alınmış belge veya kantin işletmeciliği ustalık belgesi veya diploması,

j)        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınmış faaliyet alanı Toplu Tüketim işletmeleri, Gıda Üretimi Yapan İşletmeler ile Depo, Gıda Satış ve Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeleri kapsayan İşletme Kayıt Belgesi sunulacaktır. İşletme Kayıt Belgesinin verildiği ilgili Müdürlük tarafından faaliyet alanının Kantin, Kafeterya, Restoran faaliyet alanlarından herhangi birisini kapsadığına dair resmi yazı getirilecektir.

k)      Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son 6 (altı) ay içinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneği,

l)        İlk ilan tarihi itibariyle Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge (ilk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün Vergi Daireleri veya resmi internet sitesinden alınabilir.)

m)     İlk ilan tarihi itibariyle SGK borcunun bulunmadığına dair belge (ilk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya resmi internet sitesinden alınabilir.)

n)      İsteklinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine herhangi bir borcu bulunmamalı ve borcunun olmadığına dair hastane idaresinden alınmış yazı sunulmalıdır.

o)      Müdürlüğümüze bağlı hastanelerimizde kantin kiralama işi için sözleşme imzalayıp yükümlülüğünü yerine getirmediği için yasal işlem yapılmış gerçek kişi veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

 

(2) 2886 Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır. Yeterlik belgeleri Devlet İhale Kanununun 38. Maddesinde belirtildiği şekli ile (kapalı olarak) Komisyona sunulması gerekmektedir.

a)       Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için),

b)      Adres beyanı (Bir dilekçe şeklinde yazılacak olup, kullandığınız adres, telefon ile varsa faks ve elektronik posta adresi yazılacaktır.)

c)       Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d)      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1)      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)      Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3)      Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

e)       İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları İdareyle yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

f)       Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname veya ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli yetki belgesi ile vekilin/yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi

g)      Geçici teminat: Kiralama işi için belirlenen tahmini bedelin en az 14.422,50-TL (OnDörtBinDörtYüzYirmiİkiTürk Lirası, Elli Kuruş) tartında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye Halk Bankası Uşak Şubesi TR 9100 0120 0978 2000 0610 0030 IBAN nolu hesabına yatırılan teminat bedeli makbuzu veya 2886 Kanunun 26. Maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu sunulmalıdır.

h)      İhale dokümanı Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Biriminde görülebilir ve 100,00 TL (YüzTürkLirası) karşılığı Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının Halk Bankası Uşak Şubesi TR64 0001 2009 7820 0006 1000 31 IBAN nolu hesabına yatırılarak doküman temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

i)        Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son 6 (altı) ay içinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneği,

j)        İlk ilan tarihi itibariyle Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge (ilk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün Vergi Daireleri veya resmi internet sitesinden alınabilir.)

k)       İlk ilan tarihi itibariyle SGK borcunun bulunmadığına dair belge (ilk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya resmi internet sitesinden alınabilir.)

l)        İsteklinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine herhangi bir borcu bulunmamalı ve borcunun olmadığına dair hastane idaresinden alınmış yazı sunulmalıdır.

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ