Uşak Ufuk
07 Aralık 2021 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Uşak İl Özel İdaresi elektrik alacak
11 Ocak 2021 Pazartesi 08:30

Uşak İl Özel İdaresi elektrik alacak

Uşak İl Özel İdaresi elektrik alacak

 

Uşak İl Özel İdaresi tarafından elektrik enerjisi satın alınacağı bildirildi. Uşak İl Özel İdaresi'nin yayınladığı ilana göre, kuruma 1.166.227,00 kWh elektrik enerjisi alınacağı bilgisi verildi. Uşak İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihale ilanı duyurusunda, "EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurulu) tarafından yayınlanmış olan Enerji Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre serbest tüketici kapsamına giren İdareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiş kendisine uygun olan lisans (Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Perakende Satış Lisansı) belgesi istenecektir" ifadelerine dikkat çekildi.

 

Uşak İl Özel İdaresi tarafından yayınlanan ilanın tüm metni şöyle

 

 

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

 

UŞAK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik Enerjisi Alımı İşi ( 2021 YILI) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/757698

 

1-İdarenin

a) Adı

:

UŞAK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ÜNALAN MAH. ATATÜRK BUL. 102 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK

c) Telefon ve faks numarası

:

2762231270 - 2762120934

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Elektrik Enerjisi Alımı İşi ( 2021 YILI)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Tür:mal alımı Nitelik:Elektrik Enerjisi Miktar:1.166.227,00 kWh
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Teknik Şartnamede, Uşak il Özel İdaresine ait abone numaraları ve kullanıldığı yerler belirtilmiş olup, belirtilen yerlere elektrik enerjisi verilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

sözleşme imzalanmasını müteakip sözleşme kapsamındaki aboneliklerin PMUM’a kayıtlarının tamamlanmasıyla beraber EPDK Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uygulama hükümleri çerçevesinde Yüklenici tarafından İDARE’ye elektrik enerjisinin tedarikinin başlandığı tarihtir

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme Tarihidir. Süresi 365 gündür.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.02.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Uşak İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü E-İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurulu) tarafından yayınlanmış olan Enerji Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre serbest tüketici kapsamına giren İdareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiş kendisine uygun olan lisans (Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Perakende Satış Lisansı) belgesi istenecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.