Uşak Ufuk
24 Temmuz 2019 Çarşamba
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETİM HAKKI İHALE İLANI
22 Ekim 2018 Pazartesi 08:30

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETİM HAKKI İHALE İLANI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETİM HAKKI İHALE İLANI

 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETİM HAKKI İHALE İLANI

 

1 -   Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksinde yer alan işyerleriişletim hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile tahminibedel üzerinden artırma yapmak üzere ihaleye konulmuştur.

 

2 -   İhale İzmir Yolu Üzeri 8. km. Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

İstekliler şartnameyi mesai saati içerisinde Uşak Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görebilir ve 100,00 TL (YüzTürkLirası) bedeli Ziraat Bankası İsmetpaşa Şubesi TR65 0001 0017 5846 3900 4150 39 IBAN numaralı hesaba yatırarak temin edebilirler.

 

3 -   İhaleye çıkartılan yerlerin; ihale gün, saat, muhammen bedel ve işletim amacı gösterir tablo:

 

İş Yeri

İşletim

Alanı

Yıllık Tahmini Bedel

Süre

Geçici Teminat

İhale Tarih

ve Saati

01 Numaralı dükkân

Kafeterya, waffle, tost, hamburger

123,50 m²

49.400,00 TL

(KDV Hariç)

3 Yıl

2.000,00 TL

01.11.2018

10.00

06 Numaralı dükkân

Bijuteri, tuhafiye, butik, giyim

31,60 m²

6.320,00 TL

(KDV Hariç)

3 Yıl

1.000,00 TL

01.11.2018

11.00

07 Numaralı dükkân

Depo

53,00 m²

10.600,00 TL

(KDV Hariç)

3 Yıl

1.000,00 TL

01.11.2018

14.00

11 Numaralı dükkân

Fotokopi merkezi, kitap, kırtasiye

64,90 m²

12.980,00 TL

(KDV Hariç)

3 Yıl

1.000,00 TL

01.11.2018

15.00

12 Numaralı dükkân

Erkek kuaförü

33,60 m²

6.720,00 TL

(KDV Hariç)

3 Yıl

1.000,00 TL

02.11.2018

10.00

14 Numaralı dükkân

Bayan kuaförü

30,20 m²

6.040,00 TL

(KDV Hariç)

3 Yıl

1.000,00 TL

02.11.2018

11.00

15 Numaralı dükkân

Çiğ köfte, yöresel ürünler (gözleme, katmer bükme), sütlü tatlılar

55,80 m²

22.320,00 TL

(KDV Hariç)

3 Yıl

2.000,00 TL

02.11.2018

15.00

17 Numaralı dükkân

Restoran (çorba, kahvaltı, kebap, pide, pizza, döner, ızgara, pilav)

88,70 m²

35.480,00 TL

(KDV Hariç)

3 Yıl

2.000,00 TL

02.11.2018

16.00

 

4 -   İhaleye katılabilme şartları:ihaleye katılmaya Kanunen engeli bulunmayan istekliler; 

a)      Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için),

b)      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1)      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)      Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3)      Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

c)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

d)     Geçici teminata ilişkin belge (Teminat mektupları dışındaki teminatların madde 2 de yer alan hesaba yatırılması ve makbuzların teklif zarfının içinde sunulması gerekmektedir.)

e)      İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

f)      İhale şartnamesi satın alındığını gösterir belge.

g)      İlk ilan tarihinden sonra alınmış SGK ve Vergi borcu olmadığını gösterir belge veya taahhütname ile İdaremize borcu olmadığına dair taahhütname.

h)                 Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin son 1 ay içinde alınmış adli sicil belgesi. Alınan bu belgede “adli sicil kaydı” veya “adli sicil arşiv kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili kişi için verilecektir.)

i)       Adres beyanı (Bir dilekçe şeklinde yazılacak olup, kullandığınız adres, telefon ile varsa faks ve elektronik posta adresi yazılacaktır.)

Sunulan belgelerin asıl olması veya suretlerinin Kurumumuzdan ya da noterden tasdikli olmaları zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin ihale yeterlik belgeleri arasında sunulmaması halinde istekli ihale dışı bırakılır. Ayrıca SGK/Vergi borcu olmadığına dair belge yerine taahhütname veren istekliler ihale üzerine kaldığı takdirde sözleşmeden önce bu belgeleri ibraz etmek zorundadır.

Yeterlik belgeleri Devlet İhale Kanununun 38. Maddesinde belirtildiği şekli ile (kapalı olarak) Komisyona sunulması gerekmektedir.

5 -   Posta ile yapılacak müracaatlarihale tarih ve saatine kadar kabuledilir.

İLAN OLUNUR

İL.BSN. NO: 815

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ