Uşak Ufuk
12 Haziran 2021 Cumartesi
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETİM HAKKI İHALEİLANI-453
02 Ocak 2020 Perşembe 08:30

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETİM HAKKI İHALEİLANI-453

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETİM HAKKI İHALEİLANI-453

UşakÜniversitesi Yiyecek-İçecek Otomat Yeri ve Diş Hekimliği Fakülte Kantini işletim hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırma yapmak üzere ihaleye konulmuştur.

2.    İhale İzmir Yolu Üzeri 8. km. Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır. (yeni Rektörlük binası 1. Kat, 112 numaralı salon)

İstekliler şartnameyi mesai saati içerisinde Uşak Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görebilir ve 100,00 TL (YüzTürkLirası) bedeli Ziraat Bankası İsmetpaşa Şubesi TR65 0001 0017 5846 3900 4150 39 IBAN numaralı hesaba yatırarak temin edebilirler.

3.    İhaleye çıkartılan yerin; ihale gün, saat, muhammen bedel ve işletim amacı gösterir tablo:

İş Yeri

İşletim

Alanı

Yıllık Tahmini Bedel

Süre

Geçici Teminat

İhale Tarih

ve Saati

Yiyecek-İçecek Otomat Yeri

2,00 m²

(*32Adet)

57.600,00 TL

(KDV Hariç)

3 Yıl

5.000,00 TL

08.01.2020

10.00

Diş Hekimliği FakülteKantini

6,50 m²

8.000,00 TL

(KDV Hariç)

3 Yıl

1.000,00 TL

08.01.2020

14.00

 

 

 

 

 

 

 

4.    İhaleye katılabilme şartları: İdaremize borcu olmayıp Devlet İhale Kanununa göre ihaleye katılmaya engeli bulunmayan istekliler ihaleye katılabilir ve aşağıdaki belgeler aranır.

a)Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için),

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

b-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b-2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b-3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b-1) ve (b-2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname veya ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli yetki belgesi ile vekilin/yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi.

d) Geçici teminata ilişkin belge (Teminat mektupları dışındaki teminatların Ziraat Bankası İsmetpaşa Şubesi TR65 0001 0017 5846 3900 4150 39 IBAN numaralı U.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılması ve makbuzların teklif zarfının içinde sunulması gerekmektedir.)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

f) İhale Şartnamesi satın alındığını gösterir belge ve ekleri.

g) İlk ilan tarihinden sonra alınmış SGK ve Vergi borcu olmadığını gösterir belge veya taahhütname ile İdaremize borcu olmadığına dair taahhütname.

h) Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin son 1 ay içinde alınmış adli sicil belgesi. Alınan bu belgede “adli sicil kaydı” veya “adli sicil arşiv kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili kişi için verilecektir.)

i) Tebligat için adres beyanı (Bir dilekçe şeklinde yazılacak olup, kullandığınız adres, telefon ile varsa faks ve elektronik posta adresi yazılacaktır.)

Sunulan belgelerin asıl olması veya suretlerinin Kurumumuzdan ya da noterden tasdikli olmaları zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin ihale yeterlik belgeleri arasında sunulmaması halinde istekli ihale dışı bırakılır. Ayrıca SGK/Vergi borcu olmadığına dair belge yerine taahhütname veren istekliler ihale üzerine kaldığı takdirde sözleşmeden önce bu belgeleri ibraz etmek zorundadır.

İhale ilanında ve ihale şartnamesinde belirtilen yeterlik belgeleri, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacaktır.

5.    Posta ile yapılacak müracaatlar ihale tarih ve saatine kadar kabul edilir.

Detaylı bilgi için:   M.KES (276) 221 22 13 – 1624

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.