Uşak Ufuk
16 Temmuz 2019 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
22 Ekim 2018 Pazartesi 08:30

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
UŞAK ÜNİVERSİTESİ D.S.S. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

FORMASYON ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU YAZILIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası:2018/490814
1-İdarenin
a) Adresi:Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi İzmir Yolu 8. Km 64200 Kemalöz UŞAK MERKEZ/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası:2762212194 - 2762212195
c) Elektronik Posta Adresi:donersermaye@usak.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı:
FORMASYON ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU YAZILIMI ALIMI (1 ADET)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:UŞAK ÜNİVERSİTESİ 1 EYLÜL KAMPÜSÜ MA1 AKADEMİK BLOK 3.KAT 218 NO.LU TOPLANTI SALONU (MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İHALE SALONU)
c) Süresi:İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:UŞAK ÜNİVERSİTESİ 1 EYLÜL KAMPÜSÜ MA1 AKADEMİK BLOK 3.KAT 218 NO.LU TOPLANTI SALONU (MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İHALE SALONU)
b) Tarihi ve saati:30.10.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı UŞAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR YOLU ÜZERİ 8 KM 1 EYLÜL KAMPÜSÜ YENİ REKTÖRLÜK BİNASİ KAT:3 ODA NO:318 adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UŞAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR YOLU ÜZERİ 8 KM 1 EYLÜL KAMPÜSÜ YENİ REKTÖRLÜK BİNASİ KAT:3 ODA NO:318 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İL. BSN. NO: 811
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ